תקנון אתר צ'ופר

ברוכים הבאים לאתר החדש של צ'ופר (להלן: "האתר"). האתר מופעל ע"י חברת צ'ופר הטבות לעובדים, ע.מ. 557800414 (להלן: "צ'ופר").

לתשומת ליבכם: האתר נמצא בתקופת הרצה. אנו עושים כמיטב יכולתנו לוודא שהאתר פועל באופן תקין אולם במידה ונתקלתם בבעיה כלשהי – אנא הודיעו לנו בהקדם במייל. צ'ופר תעשה מאמץ לתקן בזמן סביר תקלות באתר אך לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מנפילת האתר ו/או כל שיבוש אחר בפעילותו.

האתר הינו זירה המאפשרת רכישת שוברי הנחה למוצרים ומגוון רחב של אתרי נופש ורווחה שיסופקו על ידי ספקים שונים.

א. כללי

א1. לשם נוחות התקנון מנוסח בלשון זכר, אולם הוא מתייחס, כמובן, גם לנשים. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.

א2. כללי תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי בכל נושא בין הלקוח לבין האתר ו/או בין מי מבעליו ו/או מפעיליו. שימוש באתר ורכישות באתר, מהווים הסכמה לתקנון .

א3. צ'ופר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה בכל זמן, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מסירת הודעה מראש, אולם כל שינוי יחול אך ורק על שוברים למוצרים ו/או לשירותים שנרכשו לאחר השינוי.

א4. התקנון אינו גורע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו לגביו, כשהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), פרט למקרים שניתן להתנות לגבי הוראות אלו ובוצעה התניה כזו באתר.

א5. הרשמה לקבלת הצעות מצ'ופר משמעותה הסכמה לקבל דואר אלקטרוני, כולל קידום רכישת מוצר או שירות, מהאתר. הלקוח רשאי תמיד להודיע לצ'ופר על סירוב לקבל דואר אלקטרוני כנ"ל ע"י שליחת הודעה ל:  choopar@actcom.net.il.

ב. הרשמה

ב1. ההרשמה באתר תתבצע בשני שלבים: (1)  שלב הבקשה לקבלת מידע שיכלול כתובת מייל בלבד. הרשמה זו מהווה אישור לשלוח מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותים וכן מידע שיווקי ופרסומי - מידע שצ'ופר עצמה תפרסם ו/או מידע שיתקבל מספקים אחרים. בכל עת ניתן לבקש לחדול מלקבל מידע.

        (2)  בשלב ההזמנה/רכישה יכלול הרישום את הפרטים הבאים: שם פרטי ומשפחה, כתובת דואר אלקטרוני, סיסמא שהמשתמש יבחר בה, מס' תעודת זהות, מספרי טלפון ופרטי כרטיס אשראי.

ב2. הרשמה תוך מתן פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, וניתן לנקוט בצעדים משפטיים כנגד נרשם כזה. בכל מקרה שיגרם לצ'ופר או לספקיה נזק כתוצאה מרישום כזה בגלל שיבוש בפעילות האתר, היא תהיה זכאית לפנות לערכאות.

ג. המכירה המחירים והתשלום

ג1. באתר יוצעו למכירה שוברים הניתנים להמרה לשירותים ו/או מוצרים של ספקים.

ג2. רכישה באתר תתאפשר רק לאחר הרשמה כאמור בסעיף ב1 (2)

ג3.  הרכישה ניתנת לביצוע באחד משני האופנים הבאים:

     (1)    תשלום מלוא התמורה לצ'ופר וכניסה למקום אליו ביקש הלקוח להכנס, כנגד הצגת השובר בקופה ובדיקתו ע"י הספק.

      (2)    תשלום סכום חלקי לצ'ופר כאשר לשם כניסה לאתר על הרוכש לשלם תוספת בקופת האתר.

      התשלום כאמור לעיל, יהיה באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר הרוכש. 

ג4. צ'ופר משתדלת לקבל מחירים אטרקטיביים מספקיה, אולם צ'ופר ו/או הספק אינם מתחייבים שהמחירים של המוצרים/השירותים המפורסמים באתר על ידי המפרסמים הם המחירים הזולים ביותר. מחירי וזמינות המוצרים ו/או השירותים הנמכרים באמצעות האתר והמוקד הטלפוני, עשויים להשתנות מעת לעת. המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ.

ג5. במידה ומחיר המוצר ו/או השירות נשוא שובר ההנחה, מחושב במטבע חוץ (כגון טיסות ונופשים בחו"ל), יחושב שער החליפין של אותו מטבע לפי שיקול דעתו ו/או מדיניותו של הספק הרלבנטי.

ג6. מחיר המחירון (לפני ההנחה נשוא השובר) של המוצר או השירות, נמסר על ידי הספק,  וצ'ופר אינה אחראית וערבה לאמיתותו. באחריות הלקוח לבדוק ולערוך השוואת מחירים.

ג7. ניתן להמיר את השובר שנרכש כנגד שירותים ו/או מוצרים בהתאם להסדרים עם הספקים.

ג8. הקלקה באמצעות העכבר על אייקון הקניה לאחר ביצוע התשלום, משמעה הצהרה והסכמה של הלקוח כי ברצונו לרכוש את השירות ו/או המוצר בהתאם ע"פ תקנון זה וכללי הספק. בסיום הפעולה המתוארת בסעיף זה, תשלח למשתמש הודעה בדוא"ל המאשרת את השלמת הרישום לדיל.  ואולם אין כל ודאות או חובה כי הצעתו של הלקוח תאושר והעסקה תושלם, גם אם אושרו הצעות של לקוחות אחרים לאותה עסקה.

ג9. מועד קבלת ההצעה כפי שנרשם במחשבי צ'ופר הוא המועד הקובע.

ד. שימוש בשוברים ומימושם

ד1. כדי לממש את השובר יש להציגו בבית העסק של הספק, ובאחריות המשתמש לשמור באחריותו המלאה והבלעדית את השובר עד למועד מימושו . הספק יהיה רשאי לדרוש הצגת תעודה מזהה ו/או את כרטיס האשראי בו השתמשו בעת הרכישה בעת מימוש השובר.

ד2.  השובר הנו למימוש חד-פעמי, ולא ניתן לממש שובר יותר מפעם אחת. הזכות הנובעת מהשובר גלומה בשובר המקורי וכל העתק של שובר, הינו חסר כל תוקף ולא יקנה כל זכות. צ'ופר והספק לא יהיו אחראים לאובדן ו/או לגניבה ו/או לשיכפול ו/או להדפסה ביתר של השוברים ו/או של מספרם הסידורי.

ד3 . כל ניסיון לעשות שימוש בשובר בניגוד לתנאים בתקנון או בשובר, יגרום לביטול תוקפו של השובר.
ד4. לכל שובר יקבע סוף תקופת מימוש, באחריות המשתמש לממשו במסגרת תקופה זו, ולאחריה אין לשובר כל תוקף ולא ניתן יהיה לעשות בו שימוש או לקבל תשלום או פיצוי. אי מימוש מכל סיבה שהיא, יגרום לאבדן זכאות לקבלת המוצר ו/או השירות ו/או ההטבה וכאמור לא תהיה זכאות לכל החזר, תשלום ו/או פיצוי, מכל מין וסוג שהוא, ובאחריות הרוכש לממש את השובר במהלך תוקפו.

ד5   יש לממש את השובר באירוע אחד. לא ניתן לממש את השובר באופן חלקי, ושימוש כזה לא יקנה לרוכש השובר כל זכות לקבלת החזר או עודף. לא ניתן להמיר שובר בכסף מזומן או אשראי.

ה. ביטולי רכישה

ה1. מצד הרוכש- ביטול רכישה תעשה בהתאם להןראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א -1981והתקנות שהותקנו על פיו, והחזר סכום הרכישה יבוצע בהתאם לחוק הנ"ל בניכוי דמי ביטול, אם יחולו, ע"פ החוק הנ"ל.  רק במקרה בו הן הספק והן צ'ופר יוותרו על גביית דמי ביטול, לא יחויב הלקוח בדמי ביטול, למשל במקרה של פגם או אי התאמה לתיאור המוצר או השירות. למען הסר ספק יובהר, כי ביטול עסקה כאמור לעיל יעשה בתנאי שהמשתמש טרם מימש את השובר שקיבל.

כאשר בוטלה רכישה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו בנוגע למוצר או השירות או עקב אי אספקת המוצר או השירות במועד שנקבע לכך, תשלח צ'ופר, בכפוף לאישור הספק בתוך 14 ימים מיום אישורו של הספק, את החלק ממחיר העסקה ששולם, החיוב יבוטל, תקבל מצ'ופר עותק מהודעת ביטול החיוב ולא יגבו ממך דמי ביטול כלשהם.

ה2. מצד צ'ופר - לצ'ופר הזכות לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל זמן, למשל אם נפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר ו/או השירות נשוא שוברי ההנחה המוצעים לרכישה, המחיר ו/או פרטים אחרים, או במקרים בהם קרתה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין בדך הרכישה, או אם יתברר לה כי חלה במהלך המכירה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהו, או במקרים של כוח עליון המונעים את המשך המכירה ו/או ניהולה באופן תקין, או במקרים של סגירת עסק הספק; הודעה על ביטול תימסר למשתמש, וצ'ופר לא תחייב את כרטיס האשראי של הרוכש או תחזיר לו סכום ששולם בגין השובר, השירותים ו/או המוצרים, אם שולם.

ה3.  למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי צ'ופר ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה, פרט להחזר הכספי כאמור בסעיף ה2. 

ה4. במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, הרכישה של אותו משתמש שכרטיס החיוב שלו לא כובד תהיה בטלה ומבוטלת מאותו רגע, המוצר ו/או השירות לא יסופקו, ויחולו דמי ביטול ע"פ חוק הגנת הצרכן.

ה5. אם נשלחו שוברים למשתמש כנגד מכירה שבוטלה, תימסר על כך הודעה לספק שבאחריותו לספק המוצרים ו/או השירותים נשואי שוברי ההנחה ותוקפם של שוברי ההנחה יבוטל.

ו. אחריות

ו1. האחריות המלאה והבלעדית להטבות  שיוצעו לעובדי החברה חלה על הספקים  ועליהם בלבד על פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ו/או כל דין אחר ובהתאם לתנאי תעודות  האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר ו/או שירות כולל אספקת המוצרים, ביצועם איכותם ועמידותם, זמני האספקה, הפרטים שפורסמו באתר לגבי המוצרים, התאמה בין המוצרים שסופקו לתמונות המוצרים שפורסמו באתר, המפרט הטכני, התאמת המוצרים לצרכי המשתמשים, השירות של הספקים, קביעת המחירים, תיקונים, בלאי, זהות היצרנים של המוצרים וכיוצ"ב עניינים הקשורים באופן כלשהו, ישיר או עקיף למוצרים ו/או לספקים. צ'ופר (ו/או מי מטעמה) גם אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים ישירים או עקיפים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. צ'ופר לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה. צ'ופר אינה ממליצה ו/או מביעה דעה לגבי אופיים של המוצרים, איכותם, טיבם וכיו"ב. תמונות המוצרים במסגרת המידע נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים והפרשי גוונים ו/או צבעים, בין תמונות המוצרים במכירות לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

צ'ופר אינה מפקחת ואינה אחראית לאמינות ו/או דיוק המידע המוצג על-ידי הספקים, רמת השירות של המפרסמים, זמני האספקה, ההתאמה בין התמונות למוצרים שסופקו וכיוצ"ב.

עובד שייענה וירכוש הטבות דרך צ'ופר על פי תקנון זה מצהיר בזאת  כי הינו מודע לפרטים ותנאים אלו, וכי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה כנגד צ'ופר ו/או מי מטעמה מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות צ'ופר ו/או מי מטעמה על פי תקנון זה.

צ'ופר  ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי לנזק ישיר או עקיף ולא יישאו בדמי נזיקין, פיצוי עונשי ו/או בפיצוי בגין כל נזק אחר מכל סוג ומין לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל נזקים הנובעים או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש במוצרים ו/או בשירותים נשוא שוברי ההנחה ו/או שוברי ההנחה ו/או בגין עיכוב אי יכולת ו/או תקלות שיתכן ויתרחשו בשירות האתר כגון תקלות בקליטת הנתונים שנמסרו בעת רכישת שוברי ההנחה.

ו2. צ'ופר מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר אך  אינה נושאת באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, או במקרה שהצעתו של משתמש לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או כתוצאה מכל בעיה טכנית המונעת ממשתמש מלהגיש הצעה.

צ'ופר שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.

צ'ופר אינה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. צ'ופר רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים לפי שיקול דעתה המוחלט. צ'ופר ו/או האתר לא יהיו אחראים באופן כלשהו – ישיר או עקיף – לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.

ו3.  נפלה טעות קולמוס בתיאור ו/או מחיר המוצר ו/או השרות המוצגים באתר, לא יחייב הדבר את צ'ופר, אך ללקוח תהא הזכות לבטל את העסקה.

ו4. שירות באתר ניתן לשימוש כפי שהוא ("AS IS"). לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי צ'ופר ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו, אך מוצהר כי צ'ופר תשמח לקבל הצעות לשיפורים ותיקונים, שאימוצם תלוי לחלוטין בשיקול דעתה של צ'ופר.

ז. רשות שימוש באתר

ז1.  צ'ופר מאפשרת לכל אדם ו/או חברה, להשתמש באתר ולרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר ו/או באמצעות מוקד טלפוני, מספקים שונים, בתנאי שהתמלאו כל התנאים שלהלן:

המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית, בעל כתובת בישראל, כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי ישראלי בתוקף ותא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

ז2. צ'ופר רשאית למנוע ממשתמש להשתתף במכירות באתר ו/או להגיש הצעות באופן זמני או לתמיד או רטרואקטיבית, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור התראה או הנמקה, עקב ביצוע מעשה בלתי חוקי ע"י המשתמש, הפרת תקנון זה, מסירת פרטים שגויים בעת ההרשמה או לאחר מכן, ביצוע מעשה או מחדל שיכול לפגוע בצ'ופר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו, ו/או אם כרטיס האשראי שבבעלות המשתמש אינו בר חיוב וכו'. מניעת השימוש לא תגרע מכל זכות ו/או סעד העומדים לרשותם על פי כל דין.

ח. סודיות ופרטיות                                                                                            

ח1. צ'ופר תהיה רשאית לשמור את פרטי המשתמש במחשביה, אך לא תעביר פרטים אלו לצד שלישי ללא אישור המשתמש, פרט לשימוש לצורך מתן השרות למשתמש באתר. לא יעשה שימוש בפרטי אמצעי תשלום של המשתמש פרט לביצוע תשלום עבור רכישה ופרטים אלו יועברו אך ורק לחברת כרטיסי האשראי. ואולם בזכות צ'ופר להעביר פרטי משתמש לצד שלישי במקרים של שימוש בשירותי צ'ופר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי צ'ופר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי, במקרה של פגיעה או חשש פגיעה ב צ'ופר ו/או בצד שלישי כלשהו, ובכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

ח2. צ'ופר תעשה כמיטב יכולה להבטיח חסינות מפני חדירות למחשביה אך אין בכך התחייבות מוחלטת נגד חדירה או שימוש  לרעה, ולמשתמש לא תהיה תביעה או דרישה כלפי צ'ופר.

ח3. צ'ופר תוכל להשתמש ב - “cookies” לצורך יעול השירות וכדי להמנע מהזנת פרטים בכל כניסה של המשתמש לאתר.

ט. דין ושיפוט

הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד, ולבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מקרה של מחלוקת.